Kurs: Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 hp
Utskrivet: 2018-07-20 06:53:13
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=194&sida=695
Kurskontakt:

För information om behörighet/antagning och innehåll:
Lena Axelsson, studierektor för avancerad nivå och uppdragsutbildning
Tel: 08-406 22 33

För länk till anmälan och information om betalningsvillkor:
Lotta Lindberg, utbildningsadministratör
Tel: 08-406 29 35

 


Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 hp
 

Kursen vänder sig till biståndshandläggare

Kursen har fokus på den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar kunskaper inom social-, omvårdnads- och medicinsk vetenskap. Fokus ligger på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med personen med demenssjukdom, dess närstående och vårdaktörer som team.

Målet med utbildningen är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdom, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer för att främja högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående.

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i utvecklingen och genomförandet av kursen med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård.

Utbildningens utformning

Kursen bedrivs på kvartsfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudpersonen och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska situationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärande är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Studenter som fullföljer kurs med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med Silviahemsdiplom. Avslutning och diplomutdelning sker under högtidliga former, i samverkan mellan Silviahemmet, Stockholms stad och Sophiahemmet Högskola.

Behörighet