Kurs: Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård 7,5 hp
Utskrivet: 2018-03-20 03:14:50
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=184&sida=695
Kurskontakt:

Anders Rüter, kursledare


Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård 7,5 hp
 

Ledarskap inbegrips i sjuksköterskans tre huvudsakliga arbetsområden. Den ledningsansvariga sjuksköterskan ansvarar för flödet av patienter på enheten med syftet att effektivt kunna planera, leda och utveckla omvårdnadsarbetet utifrån verksamhetens mål. 

Ledningsansvarig Sjuksköterska ska ha förmåga att koordinera vårdteamen/personal för optimalt och tvärprofessionellt omhändertagande av den akuta patienten och närstående. Ledningsansvarig Sjuksköterska ska självständigt och systemiskt arbeta för hög patientsäkerhet och god kvalitet av omvårdnaden, påvisa behov av och medverka i riskanalys och händelseanalys samt delta i uppföljning av mål och resultat av systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Ledningsansvarig Sjuksköterska skall även kunna ansvara för den personella säkerheten på enheten gällande hot och våld, medicinsk teknik samt läkemedel samt initiera och leda reflektiva samtal med medarbetare inom akutvårdsteamet.

Denna kurs är indelad i olika sessioner med det övergripande och gemensamma temat Ledningsarbete inom akutsjukvårdskontextet med fokus på ledarskap. Funktionen Ledningsansvarig Sjuksköterska innefattar bland annat att ett operativt ledningsansvar med ansvar för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. Den ledningsansvariga sjuksköterskan skall systematiskt kunna tillämpa vårdlogistik, vilket innefattar förmåga att på ett patient- och personcentrerat förhållningssätt kunna bedöma, behandla samt leda och fördela arbetet runt den akuta patienten.

Kursens innehåll speglar viktiga områden i den ledningsansvariga sjuksköterskan dagliga arbete samt arbete vid extraordinär händelse. Kursinnehållet kommunicerar med innehållet i de kompetensbeskrivningar som beskriver specialistsjuksköterskors kompetenser (SOSFS 1995:5).

Kursens fokusområden ansluter på olika sätt mot de av Socialstyrelsen identifierade sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor:

Kursinnehåll

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier
Legitimerad sjuksköterska