Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
Utskrivet: 2018-05-28 11:36:34
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=175&sida=695
Kurskontakt:


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
 

HALVFART

Programmet ges också som uppdragsutbildning halvfart 

Utbildningsbeskrivning
Framtidens akutsjukvård behöver specialistutbildade akutsjuksköterskor för en trygg och säker vård. I detta program inhämtar Du specialistkunskaper inom området akutsjukvård utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

Akutmottagningar och akutvårdsenheter, till exempel intermediärvårdsavdelningar, kräver välutbildade sjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan ses inom akutsjukvården. Fokus i utbildningen ligger på att fördjupa kunskaperna inom specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap och ge ny kompetens som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

Kurser
Programmet innehåller 7 kurser.

- Medicinsk baskurs inriktning akutsjukvård 7,5 hp (läs om kursen)
- Akutsjukvård I 7,5 hp (läs om kursen)
- Akutsjukvård II 7,5 hp (läs om kursen)
- Akutsjukvård III 7,5 hp (läs om kursen)
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Valbar kurs för subspecialisering 7,5 hp

De valbara kurserna är inriktade mot utveckling av spetskompetens inom det valda akutområdet.
I samtliga valbara kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande inom det valda vårdområdet.

- Kirurgisk intermediär och postoperativ omvårdnad 7,5 hp
- Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård 7,5 hp
- Vårdprocessen inom akutsjukvård, 7,5 hp

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.
För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av högskolans lärarteam med specialkompetens inom akutsjukvård samt externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor och aktiva forskare.
Programmet är upplagt så att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön Sophia Education Online (SEO). I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, seminarier och dialog mellan lärare och studenter. Under campusdagarna, genomförs simuleringar, scenarieövningar, föreläsningar och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) och fältstudier kan genomföras på hemorten.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

Urval
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån akademiska poäng
- 50 % av platserna tilldelas sökande utifrån yrkeslivserfarenhet som
sjuksköterska i antal månader i två intervaller; upp till och med 36
månader och mer än 36 månader

Antal platser i programmet
40 platser

Studieform
50 %, dagtid

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka kurser eller undervisningsmoment kan ges på engelska. Engelsk- och svenskspråkig kurslitteratur används.

Programstart 
Hösten 2018

Ansökan
- Sista ansökningsdag för höstterminen: 16 april
- Ansökan görs på Antagning.se - sök på Sophiahemmet Högskola och termin
- Webbanmälan öppnar 15 mars
- Handlingar som styrker din behörighet skall bifogas din ansökan – vidimerad kopia på sjuksköterskelegitimation, examensbevis, tjänstgöringsintyg som sjuksköterska (uppgift om anställningstid, yrkestitel samt sysselsättningsgrad) samt intyg om akademiska poäng som inte finns registrerade i Ladok.
- Mer information om ansökan finns på Antagning.se


För mer information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Anders Rüter, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 28 56